... เยือนเกาหลีใต้ หารือ สำนักงานอัยการสูงสุดเกาหลี (SPO) แก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ...) เข้าหารือกับ นายชิน โบงซู ผู้อำนวยการสำนักต่อต้านการคอร์รัปชันและการกระทำความผิดโดยใช้ความรุนแรง สำนักงานอัยการสูงสุด (The Supreme Prosecutors’ Office: SPO) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้เพื่อหารือประเด็นมาตรการต่อต้านการค้ายาเสพติดและเพื่อศึกษางานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมวันที่ 2 กันยายน 2565 สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ... กล่าวว่า การเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ทำงานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร โดยมีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงาน ... เช่นเดียวกับ ไทยที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่เกาหลีใต้ โดยสถานการณ์ยาเสพติดระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลียังคงเป็นปัญหา คือ เรื่องการลักลอบเสพและค้ายาเสพติดจากแรงงานที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย

จากการหารือกับ SPO พบว่า สถิติในปี 2564 ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเกาหลีใต้มีจำนวน 16,153 คนเป็นชาวต่างชาติจำนวน 2,339 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้กระทำความผิดทั้งหมด และจากจำนวนชาวต่างชาติที่กระทำผิดเป็นคนไทยจำนวน 888 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่ได้กระทำความผิดในข้อหาเสพยาเสพติด ลักลอบลำเลียง ค้ายาเสพติด โดยร้อยละ 80 เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดที่เกี่ยวกับแอมเฟตามีนรวมถึงเมทแอมเฟตามีน (Amphetamine-Type Stimulants : ATS) กัญชา

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย และมักมีพฤติการณ์ในการรวมตัวกันในห้วงวันหยุดเพื่อเสพยาเสพติด โดยหากถูกจับกุมผู้กระทำผิดเหล่านี้จะถูกดำเนินคดี ส่งตัวกลับประเทศและไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้อีก

เลขาธิการ ... กล่าวอีกว่า ปี 2565 พบว่ายาเสพติดที่จับยึดได้มีจำนวนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนยาเสพติดที่จับยึดได้ในห้วงระยะเวลาเท่ากันของปี 2564 ผลสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดระหว่างกัน การเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุระหว่างประเทศซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยในการลักลอบขนส่งยาเสพติดซุกซ่อนไปกับสินค้าอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน และเป็นผลมาจากมาตรการที่สาธารณรัฐเกาหลีในความร่วมมือเพื่อขยายผลการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดจากการจับยาเสพติดทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำและได้ให้ความสำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการปราบปรามและการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด

และในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะผู้แทนฯ จะเดินทางไปพบผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Service:NIS)