ปีย์ และ กฤษฎิ์ 2 พี่น้องภักดีจิตต์ ร่วมกับ สลิล นิลสุวรรณากุล นำทีมเยาวชน The Youth Fund เตรียมจัดงานกาลาดินเนอร์ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายนนี้ เพื่อระดมทุนทำกิจกรรมช่วยเพื่อสังคมอีกครั้ง หลังการระดมทุนครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างมาก

นายปีย์ ภักดีจิตต์ (ปีเตอร์) และนางสาวสลิล นิลสุวรรณากุล (เจ็ม) เยาวชนกลุ่ม The Youth Fund เตรียมจัดงานกาลาดินเนอร์เป็นครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคาเพลล่า กรุงเทพ เพื่อระดมทุน นำรายได้ที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม ต่อยอดความสำเร็จจากการระดมทุนในครั้งแรก โดยภายในงานครั้งนี้จะมีการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ (Thai Youth Orchestra) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายองค์กร และยังมีการประมูลสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ เช่น จิวเวลรี่จาก Gems Pavilion เครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จาก Sonite ภาพวาดฝีมือคุณ ชนิดา อรุณรังษี โคมไฟแชนเดอเลียร์ custom made จากขยะรีไซเคิล โดย Bellitas เก้าอี้จากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Motif เป็นต้น

The Youth Fund เกิดจากการริเริ่มของเยาวชนนักเรียน โรงเรียนบางกอกพัฒนาในปี 2563 โดยมีปีเตอร์และเจ็ม ที่ได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำกิจกรรมเพื่อสังสมด้วยตนเองอย่างจริงจัง ประกอบกับการที่ปีเตอร์ได้มีโอกาสเข้าฝึกประสบการระหว่างปิดภาคเรียน ณ กลุ่มโรงแรมเอราวัณ ทำให้ได้เกิดแนวคิดที่จะจัดงานกาลาดินเนอร์ เพื่อระดมทุนทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่ ๆ ผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ด้วยความที่ปีเตอร์และเจ็มเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ จึงได้มีการจัดงานกาลาดินเนอร์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ร่วมบรรเลง ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้สนับสนุนหลายรายให้ความสนใจ และสามารถจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานได้หมดเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมในนาม The Youth Fund โดยเงินได้จากการระดมทุนก้อนแรกนี้ ได้นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดทำนิตยสารเพื่อแจกจ่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำฉบับที่ 2 ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการใช้ทรัพยากร ลด Carbon Footprint กิจกรรมการจัดหาแท็ปเลตให้นักเรียนโรงเรียนวัดนาคปรก กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนซึ่งมีเยาวชนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย กิจกรรมการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็ก กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา และที่สำคัญ คือ การทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ซึ่งปีเตอร์ได้ชักชวนน้องปันนา นายกฤษฎิ์ ภักดีจิตต์ ให้เข้ามาช่วยเป็นแม่งานอีกด้วย โดยได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล การปลูกปะการัง การปลูกป่าชายเลน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการร่วมทำกิจกรรม รวมถึงได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการแปรรูปขยะ ให้กลับมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงาม เช่น โคมไฟที่ทำจากขยะอวนที่เก็บจากใต้ท้องทะเล โดยส่วนหนึ่งจะนำออกประมูลเพื่อระดมเงินทุนมาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางกลุ่มฯ อีกด้วย

จากทั้งหมดนี้นับเป็นการทำกิจกรรม เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม The Youth Fund โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นส่วนเล็ก ๆ ในสังคมที่จะต่อยอดและสร้างความตระหนักรู้ต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม และที่มองข้ามไปเสียไม่ได้ คือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่เด็กรุ่นใหม่ได้มองเห็นความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาและสังคมส่วนรวม