ผู้ว่าฯชลบุรี เปิดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ห่วงคนทุกข์ร้อน ติดตามผล การช่วยเหลือประชาชนเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งในยามปกติ ยามเกิดภัยพิบัติ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานสรุปรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พิจารณาโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พิจารณาโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ประจำปี 2567

ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมปฏิบัติงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานฯ โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาซาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่าง ๆ ระหว่างกัน สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในการเสียสละทั้งด้านทรัพย์ของสมาชิก และการเป็นผู้ประสานงานกับสภากาชาดไทย

ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งในยามปกติ ยามเกิดภัยพิบัติ หรือโรคระบาด กำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี