“ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เตรียมเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร เริ่ม 1ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System : PVS) บริเวณทางเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ และบริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้โดยสารและยกระดับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทสภ. จะเริ่มเปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ PVS ณ บริเวณทางเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW C-D จำนวน 8 ช่องตรวจ บริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโซน 2 หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW J-K จำนวน 2 ช่องตรวจ และหลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW L-M จำนวน 2 ช่องตรวจ และบริเวณทางขึ้นจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโซน 3 หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW S-T จำนวน 3 ช่องตรวจ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบดังกล่าวเพียงผู้โดยสารนำ Boarding Pass หรือ E- Boarding Pass วางลงบนเครื่องตรวจสอบฯ ระบบฯ จะทำการอ่านและตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้การคัดกรองผู้โดยสารเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบิน

นอกจากนี้ระบบ PVS สามารถป้องกันไม่ให้นำ Boarding Pass ที่ใช้งานผ่านระบบ PVS แล้วกลับมาใช้งานผ่านระบบ PVS ซ้ำได้อีก ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสายการบินและตัวแทนสายการบินในการตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคอยให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้งานตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ระบบ PVS ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ ทสภ. จะนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของสนามบินให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สะดวกสบาย และรวดเร็ว เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Digital Airport และพร้อมมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง