เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการโครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 เพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ นักศึกษ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ และบรรยายพิเศษ ในเรื่องของการผลิตและการพัฒนากำลังคน พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและการพัฒนากำลังคนเชิงพื้นที่” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/กิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา เตรียมพร้อมสู่การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในเชิงพื้นที่ ให้ผู้เรียนและมีสมรรถนะสูง ตามเป้าหมายของโครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่ปฏิบัติ

โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ นโยบาย และผลสำเร็จของ การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งศึกษา รวบรวมข้อมูลความต้องการกำลังคนและการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายต่อไป