นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เปิด “โครงการรักษ์ลำน้ำมูล ปีที่ 15” ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพลำน้ำมูลและลำน้ำสาขาอย่างต่อเนื่อง ณ หาดจอมทอง อุทยานแห่งชาติทับลานแห่งที่ 15 อำเภอครบุรี

นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เปิดเผยว่า โครงการฯนี้ ถือเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชาวโคราชทุกคน เนื่องจากหาดจอมทอง อุทยานแห่งชาติทับลานฯ เป็นเขื่อนต้นน้ำของลำน้ำมูล ที่พี่น้องชาวโคราชและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัด ได้รับประโยชน์จากลำน้ำมูลและลำน้ำสาขา ทั้งด้านการบริโภค อุปโภค การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การที่ซีพีเอฟเข้ามาเป็นสมาชิกของชุมชน และริเริ่มโครงการดีๆโดยเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่ มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่น ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 นับเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ช่วยสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกคน ที่จะช่วยคืนความสมบูรณ์และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนผลักดันการใช้ประโยชน์จากลำน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ด้าน นายวิเชต ช่วยทอง รองผู้อำนวยการ ด้านการผลิตไก่พันธุ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน ที่ได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำมูลมาโดยตลอด จึงริเริ่ม “โครงการรักษ์ลำน้ำมูล” ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน โดยทีมงานซีพีเอฟจิตอาสาจากหลายหน่วยงาน ผนึกกำลังกับภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวโคราช ร่วมกันฟื้นฟู ดูแล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำในแหล่งน้ำเขื่อนมูลบน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงออกถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้มีการตั้งเป้าหมายระยะยาว ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานฯ หาดจอมทอง จำนวน 100 ไร่ ภายในระยะเวลา 15 ปี (ปี 2558-2573) ส่วนเป้าหมายระยะสั้น ในปี 2566 ตั้งเป้าดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นซ่อมแซมและปลูกเพิ่มเติม จำนวน 3,000 ต้น พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ปลาท้องถิ่น และเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ ช่วยเพิ่มความสมดุลในระบบนิเวศ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เป็นตัวแทนจากหน่วยราชการ อาทิ อำเภอครบุรี อบต.จระเข้หิน อุทยานแห่งชาติทับลาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน กรมชลประทาน และชาวชุมชน พร้อมนำคณะผู้บริหาร พนักงานซีพีเอฟและครอบครัว จากธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ฟาร์มไก่พันธุ์ ฟาร์มไก่กระทง และธุรกิจไก่ห้าดาว.