ยิ่งสัมผัสจริงยิ่งประทับใจอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการพร้อมเปิดประสบการณ์ รองรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เชิญทุกท่านเที่ยวอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่จะพานักท่องเที่ยว ร่วมย้อนรอยเรื่องราวเมืองปราการด่านหน้าทางทะเล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการชุดร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ําในรูปแบบ Interactive ตื่นตา กับจุดชมวิวปากแม่น้ําเจ้าพระยาที่สวยที่สุดแบบ Panorama 360 องศา แห่งเดียวในไทย!

 

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่า องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดทําโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชม เมืองสมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์สําคัญในประเทศไทยของเมืองหน้าด่าน ที่ขนานนามว่าเมืองปากน้ําบอกเล่าความเป็นมา ทั้งการเป็นเมืองอุตสาหกรรม และวิถีชุมชนทุกยุคทุกสมัย ผสานนวัตกรรมอันทันสมัย ที่ทําให้ผู้เข้าชมสัมผัสได้ทั้ง 6 โซน ประกอบด้วย ปากน้ําเมื่อนานมา, เข้าท่าเมืองหน้าด่าน, ปรากฏเป็นปราการ, ปราการป้องแผ่นดิน, หน้าด่านสานเศรษฐกิจ และ มอง(กาล)ไกลไปด่านหน้า อีกทั้งยังมีนิทรรศการรวบรวมความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎร์ ที่เกิดขึ้น สมุทรปราการ

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เดิมเป็นสถานที่ตั้งเรือนจําสมุทรปราการ มีขนาดพื้นที่ 13,584.70 ตารางเมตร ถูกนํามาก่อสร้างเป็นหอชมเมือง ที่มีความสูงกว่า 179.55 เมตร เริ่มบวงสรวงลงเสาเอกเมื่อ วันที่ 27 กันยายน .. 2555 ภายในตัวอาคารหอชมเมือง สร้างเป็นอาคารฐานทรงกลม 2 ชั้น แกนกลางมีลักษณะ เป็นแท่งแปดเหลี่ยม สูงขึ้นไปเป็นหอคอยทรงกระบอก ด้านบนมีส่วนห้องกระจกใสทรงกลม เป็นจุดชมวิวปากแม่น้ํา เจ้าพระยาที่สวยที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองสมุทรปราการแบบ 360 องศา ออกแบบพื้นที่ภายใต้หลักการอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อให้สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมเยือนได้ทุกกลุ่มวัย

จุดเด่นที่สําคัญอีกประการ คือ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของ เมืองแห่งนี้ผ่านนิทรรศการชุดร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ําที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ ประกอบด้วย

1. ปากน้ําเมื่อนานมา นําทุกท่านขึ้นสู่ “Ship Time Machine Simulator” สัมผัสความรุ่งโรจน์ในอดีตของ เมืองปราการ ที่ยังคงบทบาทของความเป็นเมืองหน้าด่านยาวนานสืบมาจวบจนปัจจุบัน แม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่ แตกต่างกันไปตามยุคสมัย แต่เมืองปากน้ําแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งหัวใจหลักของความเป็นเมืองหน้าด่านของผืนแผ่นดินไทย

2. เข้าท่าเมืองหน้าด่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศความรุ่งเรืองย่านคลังสินค้านิวอัมสเตอร์ดัมของชาวฮอลันดา บริเวณปากคลองบางปลากด ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเป็นเมืองท่าการค้าสมัยอยุธยา ผ่านเทคนิคการจัดแสดง Light & sound Mechanic Diorama และ Projection Mapping กว่า 7 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย

3. ปรากฏเป็นปราการ เดินลัดเลาะขอบกําแพงป้อมปราการ เมืองปราการแห่งใหม่ในสมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์ ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในฐานะเมืองหน้าด่านเพื่อป้องกันอริราชศัตรูโดยรอบ จนเป็นที่มาของการสํารวจ พื้นที่เพื่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ และเมืองสมุทรปราการ ผ่านเทคนิคฉาย Invisible Fortress สุดตระการตา และ ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี นําไปสู่การหลอม รวมเป็นเมืองปราการที่เข้มแข็ง และที่นี่..ยังเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่เผยให้เห็นองค์พระสมุทรเจดีย์เดิม ที่ซ่อนอยู่ภายในพระสมุทรเจดีย์องค์ปัจจุบัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

4. ปราการป้องแผ่นดิน Movable Floor ที่จะพาทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศส ที่บุกเข้าประชิดสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ ..112 ผ่านเทคนิคการจัดแสดงจําลองบรรยากาศ การรบเสมือนจริง ด้วยจอ 18 Double High Screen พร้อม Mechanic ปืนเสือหมอบ ที่จําลองมาจากปืนกระบอก จริงในป้อมพระจุลจอมเกล้า เหตุการณ์ครั้งนั้นได้นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ก่อเกิดสาธารณูปโภคด้านต่าง รวมถึงด้านการคมนาคม เช่น รถไฟสายปากน้ํา ทางรถไฟสายแรกของประเทศ อันเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความเป็นหน้าด่าน ทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของไทย

5. หน้าด่านสานเศรษฐกิจ ก้าวสําคัญของสมุทรปราการสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง ถ่ายทอดผ่านการฉายภาพยนตร์เรื่องราวการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคเกษตรกรรมที่มีลักษณะโดดเด่น เฉพาะตัวภาคการท่องเที่ยวที่มีทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภาคการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ดี ผ่านจอภาพดอกโพทะเลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ เพลิดเพลินไปกับ Interactive Game สวม บทบาทเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองสมุทรปราการ ผ่านตู้เกมขนส่งสินค้า และเกมสายพาน กระจายสินค้า และFuture Logistics Lab แสดงโครงข่ายระบบการขนส่งทางบก น้ํา อากาศ การขนส่งสินค้าที่ช่วย ยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่าน LED Wall 360° และ Projection Mapping ที่แสดงให้เห็นเส้นทาง การขนส่งที่สําคัญ และครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมา    

6. มอง (กาล) ไกลไปด่านหน้า สํารวจผังเมืองสมุทรปราการที่มีความสมบูรณ์ขนาดใหญ่กว่า 20 ตร.. ด้วย เทคนิคแสง สี เสียง และจอ LED ขนาดยักษ์ ผ่านกระเช้าลอยฟ้า หรือทางเดินกระจกแก้ว เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของสมุทรปราการ ประตูด่านแรกที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่บนโลก

รายละเอียดการให้บริการ :

–  อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เปิดให้บริการวันอังคารอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10:00 – 17:00 .

–  เปิดให้เข้าชมจํานวน 16 รอบต่อวัน เริ่มรอบแรกเวลา 10.00 . รอบถัดไปทุก 20 นาที รอบสุดท้าย เวลา15:00 . ระยะเวลาในการเข้าชม 2 ชม. ต่อรอบ (จํากัดผู้เข้าชมรอบละ 30 ท่าน)

–  ส่วนนิทรรศการทั้ง 6 โซน นําชมโดยเจ้าหน้าที่นําชม และจดุ ชมวิว Panorama 360 องศา สามารถรับชม ได้อิสระ ภายหลังการรับชมส่วนนิทรรศการเสร็จสิ้น

–  อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 40 บาท พิเศษ! สําหรับช่วงเปิดตวั นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565

–  สามารถจองรอบการเข้าชมผ่าน QR Code โดยจะได้รับการยืนยันทางอีเมล ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการจองในวันที่เข้าชม

สอบถามเพิ่มเติม Facebook : หอชมเมืองสมุทรปราการ หรือ ผ่านทาง Line / Instagram และ Tiktok : samutprakan_tower