“พ่อเลี้ยงหล้า” นักธุรกิจสายบุญ CEO แม่สอดฟรีโซน มอบเงิน 50,000 บาท ให้นายกเล็กแม่สอด เป็นกองทุนสนับสนุนเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้และอาหารในการดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ใน ทน.แม่สอด

นายอัครเดช ตาสะหลี “พ่อเลี้ยงหล้า” ประธานผู้บริหาร(CEO) บริษัทแม่สอดฟรีโซน จำกัด นักธุรกิจสายบุญ ทำความดีเพื่อสังคม เดินทางไปมอบเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ให้เทศบาลนครแม่สอด
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน เป็นทุนในกาดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และช่วยชาวชุมชนแม่สอด

โดยมี ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด =นายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกฯ นายกรกฤตย์ กรัณยพัฒนพงศ์ เลขานุการนายกฯ นายวุทธิ คามณีวงศ์ ที่ปรึกษานายกฯ และนายบรรจง มาคง ประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากนายอัครเดช ตาสะหลี “พ่อเลี้ยงหล้า” CEO บริษัทแม่สอดฟรีโซน จำกัด เพื่อให้เทศบาลนครแม่สอด นำไปจัดสรรเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้และอาหารในการดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 20 ชุมชน ต่อไป

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ “พ่อเลี้ยงหล้า” CEO บริษัทแม่สอดฟรีโซน ยังได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางกาพัฒนาท้องถิ่นนครแม่สอด และ”พ่อเลี้ยงหล้า” พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือน่วมดูแล ชาวชุมชนนครแม่สอดในทุกๆเดือน