นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีพร้อมนายอำเภอศรีเมืองใหม่ และข้าราชการได้ร่วมพิธีจัดกิจกรรมมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยามเทิดพระเกียรติปีที่ 2โครงการโคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมของไทย” สืบสานพระศรัทธาองค์รัตนาศรีแผ่นดิน“ ภายในงานมีการ จัดกิจกรรมถวาย โคมประทีปและเทียนพรรษาเพื่อสืบสานรักษาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย

ทางคณะผู้จัดงานมีมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระนามาภิไธยประจำพระองค์ประดับบน โคมประทีป จำนวน 168โคม เพื่อถวายวัดในพระพุทธศาสนา ในการนี้ คุณสุภาพัณณ์ บุราณ ได้เสนอชื่อ สำนักสงฆ์ภูยอดรวย เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ผู้ประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้พิจารณาถวายแด่ พระอาจารย์อุทัย อุตตโม (ลำดับที่ 012) เข้ารับโคมประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค 2566 ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ ฯ จึงได้กำหนด จัดพิธีฉลอง โคมประทีป พระราชทานฯ และถวายเทียนพรรษา ณ. สำนักสงฆ์ภูยอดรวย ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี