สถานจีนประจำประเทศไทยออกประกาศเปิดรับวีซ่านักเรียนไทยเข้าจีนแล้วหลักสูตรระยะยาวรหัส X1เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกประกาศบนเว็บไซต์ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จีนในประเทศไทยจะเริ่มคำร้องตรวจลงตราสำหรับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรระยะยาวรหัส X1

ประกาศระบุว่า นักเรียนที่ศึกษาระยะยาวสามารถยื่นขอวีซ่าได้หลังจากจองตั๋วเครื่องบินไปประเทศจีน โดยใช้ “แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าเพื่อการศึกษาในประเทศจีน” (แบบฟอร์ม JW201/202) หนังสือแจ้งการรับเข้าเรียน (สำหรับนักเรียนใหม่) หรือใบรับรองการกลับไปเรียน (สำหรับนักเรียนเก่า) โดยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณหนึ่งสัปดาห์

นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนยังสามารถขอรับวีซ่าติดตามหรือวีซ่าเยี่ยมญาติ โดยใช้หนังสือเชิญ หลักฐานการเป็นญาติ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญและใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

ที่มา เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย