สมุทรปราการ-“นันทิดา”นายกอบจ.สมุทรปราการ ร่วมสมทบสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันนี้ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วน (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมคณะ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ไปเป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งนี้ พิธีมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ได้เป็นตัวแทน นายชนม์ สวัสดิ์อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ควักกระเป๋าส่วนตัวเข้าร่วมสมทบมอบทุนสนับสนุนให้กับเด็กและเยาวชนพิการอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่มริเริ่มขึ้นจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ ให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา 2565 มูลนิธิคุณพุ่ม ได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการ จากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน โดยมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ประธานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัวในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนให้กับเด็กพิการ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 133 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท