สมุทรปราการ-เทศบาลตำบลบางเมืองเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ที่ประชุมได้มีการแจ้งถึงระเบียบวาระต่างๆ พร้อมแนะนำพนักงานที่มาบรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันมาจนได้เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 11คน และพนักงานรับโอนย้ายอีกจำนวน 2 คนเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะผู้บริหารงานเทศบาลตำบลบางเมืองพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มีการเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ที่ประชุมมี นายอนุชา นาคทิม รองประธานสภาฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 แทนนายจักรกฤษ์ ยั่งยืน ประธานสภาที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากป่วยกะทันหัน โดยมี นายอิทธิ ชูเรณู ปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการสภาฯโดยมีฝ่ายคณะนิติบัญญัตภายใต้การนำของ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง นายปาณาวัฒน์ อุทัยเลิศ และนายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง การประชุมได้มีสมาชิกพร้อมฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม จำนวน 11 คน ขาดเพียง 1 คน คือ นายจักรกฤษ์ ยั่งยืน ที่ป่วยไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ที่ประชุมได้มีการแจ้งถึงระเบียบวาระต่างๆ พร้อมแนะนำพนักงานที่มาบรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันมาจนได้เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 11คน และพนักงานรับโอนย้ายอีกจำนวน 2 คน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องการทำงานเทศบาลที่ผ่านมา และการดำเนินงานต่าง ๆของเทศบาลในอนาคตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาล จากนั้นที่ประชุมได้ให้มีการรับรองญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมได้ขอมติรับรองโดยการยกมือก่อนจะมีการปิดประชุมสภาในเวลา 15.30 น.