คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไฟเขียวรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 5.7 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (19 มิถุนายน 2566) ที่ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา อยู่ภายใต้โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ ระยะ ที่ 2 ของกระทรวงคมนาคม มีระยะทาง 321 กิโลเมตร กรอบวงเงิน 57,375 ล้านบาท
ขณะเดียวกันยังเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และยังให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า เพื่อควบคุมและแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

ทั้งนี้รองนายกฯ ยังได้กำชับไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงปัญหาสถานการณ์มลพิษ ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง รวมทั้งขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียและวัตถุอันตราย บางพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม จำเป็นต้องให้น้ำหนักเข้าไปแก้ปัญหาให้ทั่วถึง สำหรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการทำการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การปล่อยปริมาณน้ำเสียลงผิวดินเพิ่ม

ประกอบกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนที่ไม่เพียงพอและไม่สามารถรองรับ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องประสานการทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยขอให้มีแผนงาน มาตรการรองรับและมีการกำกับที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงทรัพยากรฯ นำผลการประชุมดังกล่าว เสนอ ที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบ และดูแลกำกับโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด