สมศักดิ์ รมว.ยธ. เปิดงาน ดึงเยาวชน 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ศึกษา แลกเปลี่ยน ปัญหายาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ เสริมพลังคนรุ่นใหม่ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
(Youth Network on Drugs Prevention Program : YNDPP) พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนเยาวชนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)


นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Youth Network on Drugs Prevention Program : YNDPP) เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 18 – 23 ปี เข้ารับการอบรมและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติดในมุมมองของเยาวชนของแต่ละประเทศ

โดยโครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพลังของเยาวชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมและอนาคตต่อไป
ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสำคัญในการพัฒนาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เนื่องจากเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์
มีศักยภาพ หากได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัย เขาเหล่านั้น จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า โครงการนี้ มีแนวคิดมุ่งเน้นให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่มีผู้แทนเยาวชนจีนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม ขอให้เยาวชนจากทั้ง 5 ประเทศ ได้เก็บเกี่ยวความรู้ มิตรภาพ และประสบการณ์ซึ่งหาได้ยากยิ่ง จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียน ตลอดจนการทำงานที่อาจเกี่ยวข้องกับงานยาเสพติดในอนาคต

นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชน โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในการจัดทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทุนประกันรวมกว่า 4 ล้านบาท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. ภายใต้การดำเนินการตามนโยบายของ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำชับให้สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการตามมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามแนวทางของรัฐบาล โดยเน้นย้ำในการให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ของยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา