นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ ” เยาวชนรักสถาบันสู่ความมั่นคง ” จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์(กอ.รมน.) เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงพลังที่มีต่อ 3 เสาหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ชิงรางวัลเงินรางวัลและโล่ห์รางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องเพชปุระ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 1)

สำหรับ ผู้เข้าร่วมประกวดมี จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย
1.นางสาวจีรณา สีสุวัน ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
2.นายพงษ์นรินทร์ ลาคำ ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
3.นางสาวธนัฏฐา ครุฑคณานนท์ ม.5 โรงเรียนเมืองศรีเทพ
4.นายธนทัต เครือแก้ว ม.5 โรงเรียนหนองไผ่5.นางสาวดารุนี พลกลาง ม.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา
6.นางสาวโสภิดา ปราโมทย์ ม.4 โรงเรียนเมตตาวิทยา
7.เด็กหญิงภัคธิญาณิศ เฮ้าปาน ม.2 โรงเรียนหนองไผ่
8.นายศุภวิชย์ บุญเอก ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
9.นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรีสุโพธิ์ ม.5 โรงเรียนเมืองศรีเท

สำหรับ ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้คือ นางสาวดารุนี พลกลาง ม.6 โรงเรียนเมตตาวิทยา ได้เงินรางวัล 10,000 บาท