พช.ชุมพร Kick off โครงการ “๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ “๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ ( ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ) พร้อมด้วย นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอเมืองชุมพร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนอำเภอเมืองชุมพร แม่บ้านมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านนา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง รวมทั้งประชาชนตำบลบ้านนา ร่วมพิธีเปิดโครงการประมาณ 300 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2566

โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง หมู่ที่ 9 และ วัดท่ามะปริง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย

1. พิธีเปิดกิจกรรม kick off โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566)
2. กิจกรรมปลูกไม้ผล “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
3. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว/ปลูกพืชสมุนไพร

โดยทั้ง 3 กิจกรรมดำเนินการในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง หมู่ที่ 9 และวัดท่ามะปริง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร