เมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 ที่อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้แทนส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ประจำปี 2566 กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดจัดขึ้นเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา และทรงโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ”และพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบการประชาธิปไตยของไทยพระองค์แรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์สืบทอดเป็นต้นมาประจำทุกปี