กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยมีพลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน    กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ  โดยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ที่สำคัญได้แก่   พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 91 รูป พิธี  เจริญพระพุทธมนต์  พิธี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล   พิธีไถ่ชีวิตโคจำนวน 9 ตัว ปล่อยนกจำนวน 99 ตัวปล่อยปลาจำนวน 9,999 ตัว   และกิจกรรมบริจาคโลหิตนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

  ทั้งนี้  กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่างๆของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ   เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป