อบจ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เพื่อกรองแผนพัฒนาจังหวัด ปี 66- 70 ชงสู่สภา อบจ.พิจารณาเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 แทน น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ติดภาระกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาเข้าที่ประชุมได้ การประชุมมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อม นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง นายจักรกฤษ ยั่งยืน ประธานสภาเทศบาลตำบางเมือง ร่วมถึงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการจากสำนักงานสถานการศึกษาเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรากากร เขต 1 และ 2 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ หรือ (กศน. ) และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ และ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ได้ส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุมฯ และจะบรรจุลงในแผนโครงการต่าง ๆ ก่อนนำไปเข้าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการต่อไป