นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำคณะครูและนักเรียน“ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”