เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 บริเวณชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีโดยมีนายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ประชาชนจิตอาสา ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมา

ซึ่งวันสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลน เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์และดูแลป่าชายเลน อีกทั้งเปรียบเสมือนวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงเป็นวันที่เราทุกคนจะได้มาร่วมกันชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนที่มีความสำคัญและคุณค่าประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าชายเลน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ดำรงอยู่สืบไป เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อป้องกันการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ โดยจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นแนวป้องกันคลื่นลมริมชายฝั่ง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควันอีกทางหนึ่งด้วย