เมื่อเวลา 09.29 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีอัญเชิญ “ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ์ หน่อเนื้อพุทธางกูร” จากประเทศศรีลังกา บริเวณสระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย ซึ่งตั้งอยู่ข้างอุโบสถวัดเขาบางทราย ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “สระเจ้าคุณเฒ่า” ตามชื่อเจ้าอาวาสองค์แรกและยังเป็นสระน้ำที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2459 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ชลบุรี และได้ประทับแรม ณ วัดเขาบางทราย

โดยมีพระครูปลัด อังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอสัตหีบ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้นเวลา 10.29 น. เป็นประธานในพิธีตักดินศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีอัญเชิญ “ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ์ หน่อเนื้อพุทธางกูร” จากประเทศศรีลังกา บริเวณต้นโพธิ์ ทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544 บริเวณเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ

โดย”ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ์ หน่อเนื้อพุทธางกูร” จากประเทศศรีลังกา จะนำมาปลูกที่ บริเวณวัดแหลมแค ตำบล หน้าประดู่ อำเภอพานทอง ชลบุรี ปลูกโดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ( ธงชัย มมฺธโช ) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถระสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566