นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) เผยถึงผลการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มีสมาชิก 25 ราย พื้นที่ปลูกรวม 46 ไร่ เฉลี่ยครัวเรือนละ 2 ไร่ เป็นกลุ่มที่มีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand, มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA Organic), มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) พบว่า เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้เข้ามาสนับสนุนมอบอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ รถแทรกเตอร์ แผงโซลาร์เซลล์ในการทำบ่อน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และยังมีการสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)

อังคณา พุทธศรี

ใน 1 ปี สามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ได้ถึง 4 รุ่น โดยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ 4 เดือนหลังจากเพาะปลูก ปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์เฉลี่ยวันละ 150-200 กก. เฉลี่ยไร่ละ 15 กก.ต่อวัน ผลิตได้เฉลี่ยทั้งปี 24,000 กก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 288,000 บาทต่อปี หรือรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจะอยู่ที่ปีละ 576,000 บาท

ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์เกือบทั้งหมด ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปโดยเป็นการซื้อขายผ่านเกษตรพันธสัญญา (contract farming) กับบริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม RedMart ซึ่งเป็นศูนย์บริการขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ในเครือของ Lazada และผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาล เพื่อนำไปทำอาหารให้กับผู้ป่วยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี

ส่วนการดำเนินงานขับเคลื่อนด้าน BCG Model ทางกลุ่มมีการจัดการทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำหน่อไม้ฝรั่งที่ตกเกรดมาผลิตเป็นสบู่หน่อไม้ฝรั่ง บาล์มหน่อไม้ฝรั่ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกลุ่มยังจ้างลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่ที่จบการศึกษามีความรู้ในแต่ละด้านมาทำงานในฝ่ายต่างๆของกลุ่มด้วย เช่น บัญชี ช่างเทคนิค การตลาด การเงิน เป็นต้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดหาและรับซื้อปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ จากวัตถุดิบภายในชุมชน เช่น รับซื้อปุ๋ยหมักจากขี้ไก่อินทรีย์จากกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ เป็นต้น

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง นอกจากเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรและชุมชนแล้ว ยังมีบริการให้ความรู้ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ด้านเกษตรอินทรีย์ มีวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้สนใจ เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบ Internet of Thing (IOT) ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งมีช่างเทคนิคให้บริการให้คำแนะนำและติดตั้ง” ผอ.สศท.7 กล่าว.