กรมศุลกากรจัดพิธีวางฤกษ์มงคล
อาคารศูนย์ฝึกสุนัขเพื่อการศุลกากร (Thai Customs Canine Training Center)

วันนี้ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.09 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีวางฤกษ์มงคล อาคารศูนย์ฝึกสุนัขเพื่อการศุลกากร (Thai Customs Canine Training Center) พร้อมด้วย นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี คณะผู้บริหารกรมศุลกากร และผู้แทนศุลกากรของประเทศต่าง ๆ (Customs Attaché) เข้าร่วมพิธีฯ ณ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้า ส่งออก และนำผ่านยาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร อาทิ รถยนต์ รถไฟ เรือ อากาศยาน และพัสดุไปรษณีย์ ซึ่งกรมศุลกากรได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เช่น เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน เคตามีน และอื่นๆ ที่ซุกซ่อนในสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ผู้ลักลอบนำยาเสพติดนำเข้าหรือส่งออกนอกประเทศมีการเปลี่ยนรูปแบบในการซุกซ่อนยาเสพติดที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ยากต่อการตรวจค้น ถึงแม้ว่ากรมศุลกากรจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินงานแต่ก็มีข้อจำกัด กรมศุลกากรจึงหามาตรการและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ผลดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น โดยได้นำสุนัขมาร่วมปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและปราบปรามเกี่ยวกับการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านศุลกากรของไทยให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น


ซึ่งหน่วยงานศุลกากรทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับการนำสุนัขเข้าร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร เช่นกัน เนื่องจากสามารถลดช่องว่างของการตรวจสอบที่สลับซับซ้อนของสารเสพติดต่าง ๆ ได้ และมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเป็น WCO Global Canine Forum เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยเฉพาะประเทศที่หน่วยงานศุลกากรมีการจัดตั้งหน่วยฝึกสุนัข ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ซึ่งมีชื่อเสียงมากในการนำสุนัขมาร่วมปฏิบัติงาน

จากการศึกษาดูงานหน่วยงานฝึกสุนัข (Canine Training Center) ของศุลกากรต่างประเทศ พบว่า หลายประเทศนำสุนัขดมกลิ่นมาร่วมปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม การลักลอบหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของผิดกฎหมาย ให้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีหลายประเทศที่ยินดี
ให้ความร่วมมือ รวมถึงให้คำแนะนำการนำสุนัขมาช่วยปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวนและปราบปราม โดยเฉพาะศุลกากรเกาหลีใต้ ได้มอบสุนัขตรวจค้นยาเสพติดสายพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ให้กับ
กรมศุลกากร จำนวน 2 ตัวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และขณะนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย 2 ราย อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขฯ ที่ได้รับมอบ ณ KCS Detector Dog Training Center เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมศุลกากรได้ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกสุนัขเพื่อการศุลกากร ตั้งอยู่ใน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับสุนัขที่กำลังจะมาประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน แบ่งเป็นอาคารสำนักงานชั้นเดียว 1 อาคาร อาคารที่พักสำหรับสุนัขและสถานที่ฝึกสุนัขในร่ม ชั้นเดียว 1 อาคาร และลานสนามหญ้าสำหรับการฝึกกลางแจ้ง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2566 และจะสามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้เต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2566

กรมศุลกากรเชื่อว่าเมื่อมีสุนัขเข้าร่วมปฏิบัติงานด้านการสืบสวนปราบปรามเกี่ยวกับการตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด รวมถึงสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศผ่านด่านศุลกากรได้เป็นอย่างดีต่อไป