จังหวัดชลบุรีจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ประกอบพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เวลา 09.30 น. ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาการโรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มและผลงานพระกรณียกิจต่างๆ ยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ดังที่องค์การยูเนสโกได้มีมติร่วมเฉลิมฉลองในวาระบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่น

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวัน อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1923 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2008 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พระชันษา 84 ปี 7 เดือน 29 วัน

ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกแห่ง ราชสกุลมหิดล ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็นพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นพระปิตุจฉา ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระกรณียกิจ ด้านการศึกษา ทรงสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมแก่เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ ในถิ่นทุรกันดาร และในชุมชนแออัด รวมทั้งทรงสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาสุขภาวะแก่เด็ก สตรี และผู้สูงวัย ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครูทางด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทรงสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศจนสัมฤทธิผล ตลอดพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนด้านนี้ในโรงเรียนที่มีความพร้อม รวมทั้งทรงสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งกันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ด้านวัฒนธรรม ทรงสนับสนุนให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ถึงความหลากหลายและการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมกับผู้คนในชาติอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

ความสำคัญ พระกรณียกิจดังกล่าวเป็นการสร้างและพัฒนาคนอันเป็น “ทุนมนุษย์” ของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs ค.ศ. 2000-2015) ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals: SDGs ค.ศ. 2016-2030)

” UNESCO จึงมีมติรับรอง ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 41 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2564 ยกย่องพระเกียรติคุณ ในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกในปี 2565 – 2566 ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม “