ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย Thai Pet Food Trade Association (TPFA) พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณ วรวีร์ เอ่งฉ้วน เลขาธิการ คุณอมรพันธ์ อร่ามวัฒนานนท์ เหรัญญิก คุณชาตรี ประพันธ์พงษ์ชัย กรรมการ สมาคม คุณพลวัต อุกฤษฎ์ ผู้แทนบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณ สุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้า ให้กับทาง นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี และได้หารือเรื่องต่างๆ ร่วมกับคุณประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมทำบุญบริจาคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 82 ตัวอีกด้วยTPFA

นอกจากนั้น คณะกรรมการ TPFA ยังได้เข้าร่วม เปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร (Pet Food Service Center) และมอบกระเช้าอาหารสัตว์เลี้ยง ให้คุณประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วย