วันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าว จ.นครสมุทรปราการ รายงานว่า นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ผู้สมัครบัญชีรายชื่ออันดับ 1 ของพรรคเพื่อชาติไทย หมายเลขพรรค 36 นายวรรณยุทธ ไชยวุฒิ รองหัวหน้าพรรคและรักษาการเลขาธิการพรรคพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกับประชาชนอย่างเป็นกันเองเพื่อแนะนำนโยบายของพรรค พร้อมกันนี้ยังรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มากที่สุด ในพื้นที่หลายอำเภอใน จ.นครสวรรค์

สำหรับผู้ริหารของพรรคเพื่อชาติไทย ประกอบด้วย นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค นายวรรณยุทธ ไวยวุฒิ รองหัวหน้าพรรคและรักษาการเลขาธิการพรรค ว่าที่ พ.ต.ชาติศักดิ์ แท่งทอง รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรค นายพรนารายณ์ มณีรุ่งโรจน์ทวี รองหัวหน้าพรรคและรองประธานยุทธศาสตร์พรรค นายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์ รองประธานยุทธศาตร์พรรคและนายจิรโชค อัศวสุขี รองประธานยุทธศาสจตร์พรรค
นโยบายสำคัญของพรรคเพื่อชาติไทยซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ประกอบด้วย1.เปิดสงครามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายใน 3 ปี
2.น้ำมันขายไม่เกินลิตรละ 25 บาทและต้องดูดในไทย กลั่นในไทยและขายให้คนไทย
3.ที่ดิน สปก.4-01 ครอบครองเกิน 5 ปี ออกโฉนดได้
4.ตั้งที่พักสงฆ์ครบ 7 ปี ในที่ดิน 7 ไร่ ยกฐานะเป็นวัดทั่วประเทศ
5.หวยเสรี กุ้เศรษฐกิจไทย
6.เรียนฟรีถึงปริญญาเอก
7.เบี้ยบำนาญเกษตรกร 3,5000 บาทต่อปี
8.หนึ่งตำบล 1 โรงพยาบาล
9.ค่าตอบแทนผู้สูงอายุ 60 ปี รับ 2000 บาท 70 ปี รับ 3000 บาท 80 ปี รับ 4000 บาท 90 ปี รับ 5000 บาทและ100 ปี รับ 10000 บาท10.เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่รัฐ อสม.รับ 2500 บาทต่อเดือน อปพร.รับ 2500 บาทต่อเดือน กำนัน รับ 25000 บาทต่อเดือน สารวัตรกำนัน รับ 15000 บาทต่อเดือน ผู้ใหญ่บ้าน รับ 20000 บาทต่อเดือน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รับ 15000 บาทต่อเดือน
11.ปรับค่าตอบแทนผู้นำท้องถิ่น นายก อบต.รับ 50000 บาทต่อเดือน ส.อบต.20000 บาทต่อเดือน ประธานสภา อบต.35000 บาทต่อเดือน รองประธานสภา อบต.30000 บาทต่อเดือน
12.ยกระดับราคา โค กระบือ แพะ แกะ สู่อาเซียน
13.ตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดทุกจังหวัด
14.พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนไทย
15.บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทุกโรค ทุกสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ