จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานการเดินแบบผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานการเดินแบบผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายก อบจ สมุทรปราการ น.อ.อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลยางเมือง อ.เมือง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม

จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานการเดินแบบผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแเสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส คงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม สร้างกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเผยแพร่สู่สากล

รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพอันเกี่ยวเนื่องกับผ้าไทย การสาธิตการผลิตผ้าไทย และการอนุรักษ์สืบสานการแสดงแบบผ้าไทย โดยมีภาคราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยร่วมนำเสนออัตลักษณ์ของผ้าไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาไทย รวมจำนวน 134 ชุด