พช.ห้วยทับทัน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา พช.” นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอห้วยทับทัน มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ศาสดา ปลัดอำเภอฯ เป็นประธานในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โดยมี นายสายัญ ดวงนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่าย โคก หนอง นา กพสต.กล้วยกว้าง และผู้นำ อช. ร่วมกิจกรรมฯ ณ แปลงฯ นายสำนวน คำด้วง บ้านหนองแข้ ม.11 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา พช.” และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมฯ สร้างความสามัคคี การแบ่งปัน เป็นคลังอาหารให้กับชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีกิจกรรมในแปลงร่วมกันเพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ดังนี้1. ปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ต้นขนุน ต้นฝรั่ง ต้นทับทิม ตลอดจนพืชที่ปลูกเพื่อการค้าขายผลผลิตเพื่อดำรงชีพ
2. กิจกรรมห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม เพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

โครงการ “โคก หนอง นา พช.” ถือเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา และต่อยอด สู่รัชกาลที่ 10 ตลอดจนการยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยเท้าพ่อ”

ทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติโดยยึดแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

“ฮักแพง แบ่งปัน ห้วยทับทันบ้านเฮา”
สารสนเทศ พช.ห้วยทับทัน : ภาพ/รายงาน