สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่​พระสมุห์กันตพัฒน์ สุภทฺโท,ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาสวัดคลองเตยนอก​ ๑​ในพระสงฆ์​ ๒๒๔รูปผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เเละโล่รางวัลนักเรียนผู้ชนะการประกวด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๖๕


วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ในการพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดจากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมโดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ


ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๔ รูป/คน ประกอบด้วยผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ๑๖๐ รูป/คน นักเรียนผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ๓๔ คน การประกวดบรรยายธรรม ๒๔ คน และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ๖ คน


โดยพระสมุห์กันตพัฒน์ สุภทฺโท,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาสวัดคลองเตยนอกผู้รับรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565​ ได้สร้าง​คุณงามความดี​เป็นประโยชน์​ต่อสังคม​ ประเภท สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา​ สาขา สงเคราะห์ประชาชนและชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในพระสงฆ์​๒๒๔รูปผู้เข้ารับรางวัลพระราชทาน​เสาเสมาธรรมจักร ที่ประกอบคุุณประโยชน์​แก่สังคม​  ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่​ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ขอบคุณภาพ fb : Ya Wong