นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วยนายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2566 ในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยมีนางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

เวลา 09.30 น. ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคุระบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายศุภฤกษ์ เกตุสุรินทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอคุระบุรี นายสนชัย ทองเชิญ พัฒนาการอำเภอคุระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน

เวลา 13.30 น. ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตะกั่วป่า ณ ห้องประชุมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุทัศน์ ขันธะหัตถ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สมาชิกรับรู้อย่างทั่วถึง โดยการลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ สร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทำฐานข้อมูลโดยการจำแนกลูกหนี้เพื่อติดตามและดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของกองทุนฯ การทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระหนี้แก่ลูกหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหรือให้มาชำระ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกหนี้เข้าสู่มาตรการต่าง ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด หากดำเนินการตามกระบวนการแล้วลูกหนี้ยังเพิกเฉยให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ติดตามการดำเนินงานทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยได้ให้ดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง