เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ที่รับเยาวชนเข้ามาพำนักตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 จำนวน 18คน แบ่งเป็น ชาย 8 คน หญิง 10 คน ณ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเกาะจันทร์ และ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวอุปถัมภ์

โดยเข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ระหว่างวันที่ 10 – 25 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 15 วัน โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่มุ่งมั่นสรรค์สร้างเยาวชนต้นแบบหลายพันคนจากต่างที่มา ต่างศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสอย่างยิ่งในฐานะเยาวชนชายแดนใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเยาวชนในพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเมล็ดและได้กลายเป็นต้นไม้ ที่ผลิต ทั้งดอกและผล แตกกิ่งก้านสาขาทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นที่ตระหนักรู้ของทุกคนทั่วประเทศ ที่เราจะต้องช่วยกันสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อที่อนาคตน้องๆ เยาวชนจะเป็นพลังที่สำคัญที่ได้ผ่านการขัดเกลาจากโครงการดังกล่าว

โดยมี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี นายอันน์นุพันธ์ นินเทศ รองนายก ทม.บ้านสวน นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ

สำหรับโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดจากดำริของ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ชีวิต ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวอันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม อีกทั้งพัฒนาแนวคิดและเจตคติที่ดีให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และพลเมืองที่ดีสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำชุมชนที่ดีในอนาคต