การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ”วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ

การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ที่จัดขึ้นโดย หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน​ จังหวัดสมุทรปราการ (สสส.) และศูนย์การค้าโรบินสันไลสไตล์ สมุทรปราการ ในวันนี้ในปี 2566 หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สร้างความร่วมมือกับเครีอข่ายเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาประโยชน์สูงสุด พร้อมกับเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในชีวิต เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย ในปี 2566​ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนโดย สสส. กำหนดจัดกิจกรรม​”ปิดเทอบสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วันว่าง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 ครั้ง ” และสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้เด็กและเยาวชนอีก 30 โครงการ โดยในครั้งแรกดำเนินงานร่วมกับโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ จัดการประกวดวาดภาพระบายสีในวันนี้ชิงเงินรางวัลและถ้วยผู้ว่าราชการ​จังหวัด​สมุทร​ปราการ​