เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. สคบ. ได้มอบหมายให้ ” คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับ ยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภค” พิจารณา เพื่อออกมาตรการหรือกฎกระทรวง เพื่อควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อการนันทนาการ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร กฎหมายว่าด้วยอาหารและยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง โดยวันนี้ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหาย หรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภค ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

โดยมีหน่วยงานเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลดังนี้
1. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย)
3. กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4. สถาบันกัญชาทางการแพทย์

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ เพื่อหามาตรการ
” ป้องกัน และควบคุม”การใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน เช่น การออกประกาศฯ เพื่อควบคุม การใช้กัญชาที่กำลังจะพิจารณาออกใช้บังคับ และความคืบหน้าในการพิจารณา(ร่าง) พระราชบัญญัติกัญชา กันชง พ.ศ…. ที่กำลังพิจารณาอยู่ในรัฐสภา ตามที่หน่วยงานของตนได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจง

สำหรับ ” การควบคุมโฆษณาการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมหรือในทางนันทนาการ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะหรือยังไม่มีกฎหมายของหน่วยงานที่เข้าชี้แจงบังคับใช้ เป็นการเฉพาะ (ยกเว้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อ.ย) และเห็นด้วยที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะพิจารณาออก กฎกระทรวงโดยอาศัยมาตรา 22 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 เพื่อควบคุม การโฆษณาการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมหรือในทางนันทนาการ

แต่เนื่องจากยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้กัญชา ในทางที่ไม่เหมาะสม นอกเหนือจากทางการแพทย์ เช่น แพทย์สภา, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) , กรมสุขภาพจิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และดาราผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลและชี้แจงกับ สคบ. จึงให้เลื่อนการประชุมไปในนัดหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความละเอียดและรอบคอบ