จังหวัดชลบุรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2566

โดยมีพระเดชพระคุณพระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดอุทกเขปสีมาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์สุข แก่อาณาประชาราษฎร์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานความช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและผู้ยากไร้ในชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง การส่งเสริมการศึกษา และสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา

นอกจากนี้ ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย อักษรศาสตร์ รวมถึงพระราชนิพนธ์บทกวี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และพระราชนิพนธ์บทร้องทั้งบทเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ในการที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โรงเรียนจิตรลดา และสภากาชาดไทย

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชน อย่างไรก็ตามนอกจาการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้แล้วยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย