พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก. ทบ. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการและครอบครัว ตาม ม.35 ในพื้นที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุงและ จ.ตรัง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้1.โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ผู้พิการ นาย ยุทธ เลื่อนแป้น บุพการีกำลังพล สังกัด พล. ร.5 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ให้การสนับสนุนงบประมาณ
2. โครงการเกษตรผสมผสาน ผู้พิการ อส.ทพ. นิวัติ นิระโส ปลดพิการปี 2529 จากการปฏิบัติการปราบปราม จคม. พื้นที่ ต.ตาเนาะแบเราะ อ.เบตง จ.ยะลา สังกัด มทบ.42 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
3.โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ผู้พิการ อส.ทพ. จำเริญ นาครอด ปลดพิการ ปี 2527 จากการปฏิบัติการปราบปราม จคม. พื้นที่ ต.ตาเนาะแบเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)
4. โครงการเลี้ยงสุกร ผู้พิการ นาย ชยกร ทองนุ่น ผู้อยู่ในความดูแลของกำลังพล สังกัด มทบ.42 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

จากนั้นสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จว.ตรัง โดยมี พ.อ.สรรัศมิ์ นิลสลับผบ.ร.15 พัน 4 ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุยวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมการดำเนิน โครงการฯ และร่วมนำตรวจเยี่ยมโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทเดอะคิวเอสอาร์ ออฟเอเชีย จำกัด จำนวน 2 โครงการ ดังนี้1.โครงการต่อยอดเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ผู้พิการ ด.ช.เฉลิมภพ เยาวกุล บุตรกำลังพล สังกัด ร.15 พัน 4
2.โครงการต่อยอดเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ผู้พิการ น.ส. จุฑารัตน์ ไปดี บุตรกำลังพล สังกัด ร.15 พัน 4

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย…ในการนี้ ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.5 ,มทบ.42 และ ร.15 พัน 4 พร้อมทีมสหสาขาในโครงการสามประสาน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมลงตรวจเยี่ยมโครงการและให้กำลังใจแก่คนพิการและผู้ดำเนินโครงการด้วย