เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีชลบุรี กับความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องในวันสตรีสากล

ภายในงานมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนประจำปี 2566 จำนวน 11 คน และสาขาพัฒนาสังคม จำนวน 11 คน โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล (International Women’s Day) เพื่อให้สตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด ได้ร่วมเฉลิมฉลองความเสนอภาคที่ได้รับและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา จังหวัดชลบุรี และกล่าวแสดงความยินดีแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัล และขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัด

โดยจังหวัดชลบุรี ถือเป็นจังหวัดใหญ่อันดับต้นของประเทศ มีประชากรกว่า 1,500,000 กว่าคน บทบาทของสตรีมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ไปสู่เป้าหมายและให้สังคมเดินหน้าในหลายมิติพร้อมกัน อีกทั้งสตรียังมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นแม่และภรรยา ซึ่งขอให้ดูแลลูกหลานเพื่อให้เติบโตเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคต