สมุทรปราการ -คณะกรรมการการศึกษา ชง นายก”นันทิดา”หนุนการศึกษาพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศเมื่อเวลา13.30 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม และ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการของ อบจ.ประกอบด้วย ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรากากร เขต 1 และ 2 ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ และ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางการศึกษา ได้ส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุมฯ และได้บรรจุโครงการต่าง ๆ นำไปเข้าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงศักยภาพสู่ความเป็นเลิศต่อไป