สทป. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ 65น.ท.มนูศักดิ์ ปรีชาพร ผอ.ส่วนบริหารนโยบายและกลยุทธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ 65 เมื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ นักพัฒนาและเจ้าหน้าที่ของ สทป. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการให้บริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นคงของ สทป. และแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ 2 และโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก