วันศุกร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดย ศ.ดร.นฤมล นิราทร,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,ร่วมกันมอบรางวัลเกียรติยศเรียนเต็มร้อย กับบุคคลที่เรียนหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)

เนื่องในวันนี้เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศถือเป็นกิจกรรมบังคับของหลักสูตรและเป็นเงื่อนไขจบการศึกษา โดยมีรายงานผลประเมินหลักสูตร ปปร.26 และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาหลักสูตรจากนักศึกษา.

ในงานนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศเรียนเต็มร้อย จากท่าน เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ มี 2 ท่าน คือนายพรรษศรณ์ สาครเสถียร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการสภา ชุดที่ 25 และนาง จงดี รวมลาภ ประธานบริหารโปรดักส์แอร์คอนดิชัน จำกัด สำหรับรุ่นนี้ มีนักการเมือง และคนดังคับคั่ง เช่นนายต่อศักดิ์ อัศวเหม,นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์,นายก้องศักดิ์ ยอดมณี,พลเอกสุวิทย์ จิรชนานนท์ และ นายอุปกิจปาจีรยางกูร.