องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนจับมือหอการค้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันครั้งนี้โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการร่วมกันพัฒนาจังหวัด โดยมี หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าฯ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงทั้ง 3 ฝ่าย มี นายพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนด้านจีนตอนใต้ พร้อม น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ คณะผู้บริหารงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมถึงผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ได้กล่าวถึงการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานทั้งสามฝ่าย โดยมี ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำหน้าที่แทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินการ ด้านบริการวิชาการ งานวิจัย ร่วมถึงการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้การบันทึกข้อตกลงโดยหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือที่จะพัฒนาการรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปและจำหน่ายปลาสลิดของจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ วิชาการ เพื่อพัฒนารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปและจำหน่ายปลาสลิดของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น ร่วมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ให้มีการพัฒนาและเติมโตยิ่งขึ้นต่อไป