สมุทรปราการ-เทศบาลนครสมุทรปราการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566-2570 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆร่วมถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง คณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ นายสมนึก เตรณานนท์ และนายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีข้าราชการเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้นำสถานการศึกษา ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนคร เข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากที่ประชุมได้มีการหารือเสนอแนวทางถึงระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆร่วมถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยประชุมจะมีมติเห็นชอบตามหลักการตามที่คณะผู้บริหารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ตาม แต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดำเนินการตามแผนได้ คงต้องรอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลนครอีกครั้งว่า จะมีการปรับแผนดำเนินการอย่างใดต่อไป