โรงเรียนวิสุทธิกษัตริพระประแดงได้จัดกิจกรรมวิชาการ Wisut Open House สานต่อทุกคนความฝัน พัฒนาสู่ความสำเร็จวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตริ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ภายใต้ชื่อ Wisut Open House สานต่อทุกคนความฝัน พัฒนาสู่ความสำเร็จภายในงานมี ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายสุรัต อัตนวานิช ประธานกรรมการสถานศึกษาสมุทรปราการ นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม พร้อมคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนใจดีอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา โรงเรียนเทศบาลป้องแผลงไฟฟ้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนวัดกอแก้ว โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียน วัดลาดกระบัง โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนวัดตำหรุ และโรงเรียนวัดมงคลวราราม ร่วม 14 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายในงานได้มีการจัดตั้งบูธจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ทั้งบูธวิทยาศาสตร์ สังคม โภชนาการ ศิลปะและอื่น รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระต่างๆตามความสามารถของนักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวที่ทางโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ จัดขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมงานด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้มีศักยภาพ จากประสบการณ์ด้วยการปฎิบัติจริง และยังเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับสถาบันอีกด้วย