คปภ. เอาจริงเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการประเมิน ITA ปี2566 เดินหน้ายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้กับบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ในปี 2566 ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรมและองค์กรด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะทำงาน ITA ของสำนักงาน คปภ. และ ผู้แทนจากสายงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส นายอภิรักษ์ แสงทอง และนายเทอดธรรม สังขพันธานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในการประเมิน ITA ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือการวัดประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลัก ๆ คือ ส่วนแรก คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ปัญหาการทุจริต ส่วนที่สอง คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเรื่องคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน และส่วนที่สาม คือ การเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. หรือ OIT ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเรื่องการปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตโดยในปี 2565 มีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 96.51 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA และได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ” จากสำนักงาน ป.ป.ช. นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงาน คปภ. ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแล้ว สำนักงาน คปภ. ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้วยการมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงได้มีการแต่งตั้ง ITA Agent ประจำทุกสายงาน เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินในปี 2566 สำนักงาน คปภ. ยังคงให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน มีรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการทุกท่านเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม ITA เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติงานประจำวันอีกด้วย

“การจัดอบรมและการเตรียมการเข้ารับการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ในปีนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงจะให้ได้รับผลการประเมินที่ได้คะแนนดีขึ้นเท่านั้น แต่ความตั้งใจที่แท้จริงในการเตรียมการครั้งนี้ คือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย