กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับท่องเที่ยว​ ครั้งที่ 1 ​ณ​ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ​ เพื่อประชาสัมพันธ์คู่มือ นักท่องเที่ยวที่มีข้อมูลคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่องทางการติดต่อหน่วยงาน เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ

นางสาววันทนา​ แจ้งประจักษ์​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับท่องเที่ยว​ ครั้งที่ 1​ ณ​ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ​ ชั้นที่ 2​ ประตู 10 โดย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านของการสร้างรายได้ การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในปัจจุบันสถานการณ์การ ท่องเที่ยวของไทยมีการฟื้นตัวจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศ ไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้นกว่า 11.15 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในปี 2566 คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเคยเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวไทยภายหลังจากการประกาศเปิดประเทศในเดือนมกราคม และอนุญาต ให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และด้วย จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นย่อมมีโอกาสในการเผชิญความเสี่ยงจากการประสบภัยจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่นกัน

การเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่ครบถ้วนจะช่วย ลดความเสี่ยงจากการประสบภัย ทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและประทับใจทั้งในระหว่างและหลัง การเดินทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบนโยบายเรื่องความปลอดภัย ประกอบด้วยหลายด้าน ทั้งในส่วนของความปลอดภัยทางด้านการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการรณรงค์เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้มีการ พัฒนากลไกระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัย ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเผยแพร่และ แจ้งเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ มาตรฐาน และนโยบายด้านความ ปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าหมายในการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ทุกมิติ อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คู่มือ นักท่องเที่ยวที่มีข้อมูลคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่องทางการติดต่อหน่วยงาน เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การเข้าร่วมกิจกรรมทอ่ งเที่ยวทางบก ทางน้ า การซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น ซึ่งจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทั้งนี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว สำคัญของจังหวัดอื่น ๆ อีกจำนวน 5 ครั้ง คือ (1) ท่าอากาศยานดอนเมือง (2) ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ (3) วัดศิริสุทโธคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี (4) พรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (5) ลานบางลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต