นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ภญ. สุทธินี เรืองสุพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เข้าร่วมพิธีรับมอบ CPE gown ณ ห้องรับรอง 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งบริษัทสยามอาร์บีพีจำกัด ได้ส่งมอบผ่าน พลเอกทวีทรัพย์ โชครัตนชัย อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา เป็นผู้นำมอบ โดยได้ส่งมอบจำนวน 1,000 ชุดแก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งมีท่านรองผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร เป็นผู้รับมอบ ..และได้ส่งมอบจำนวน 1,000 ชุดแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทีมงานคลังเวชภัณฑ์จะได้รับเข้าคลังฯ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป