สมุทรปราการ-รมช.เกษตรฯสุนทร เปิดงานคนพิการสากลปากน้ำยิ่งใหญ่ มีผู้ว่าฯศุภมิตร นายกฯนันทิดา ส.ส.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเข้าร่วม ภายในชื่อ“ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่บริเวณลานปูนหน้าศาลากลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน“ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”ภายในงานได้รับเกียรติ นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม นายต่อศักดิ์ อัศวเหม นายนที สุทินเผือก หรือกรุง ศรีวิไล ส.ส.สมุทรปราการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติรา อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายอนุกุล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายบารมี ฟักสวัสดิ์ เรขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ นายณรงค์ ทองกรอน กำนันตำบลแพรกษาใหม่ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยหน่วยงานราชการหลายแห่งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยในงานได้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อเป็นสักขีพยาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐ ด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงความสามารถของคนพิการ การมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือความพิการในด้านต่างๆ รับสมัครงานคนพิการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากฝีมือของคนพิการการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ บริการตัดผมฟรีทั้งนี้การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงออกและได้รับการยอมรับจากสังคม เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสทัดเทียมเหมือนกับคนปรกติทั่วไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อให้สังคมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรและเป็นสังคมที่น่าอยู่ รวมทั้ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป