วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนสุนทรศาลทูล ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้พร้อมติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามที่ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมกับผู้นำชุมชนร่วมกันจัดขึ้นภายในกิจกรรมมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางปู นายปาณาวัฒน์ อุทัยเลิศ พร้อม นายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลฯ นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสม.)จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมกลุ่ม(ทสม.)เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในครั้งนี้
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการรณรงค์ให้ความรู้พร้อมติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชน ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก