วานนี้(วันที่ 19 ม.ค.66) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจราชการภายในเรือนจำกลางลำปาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง และสถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง พร้อมเน้นย้ำนโยบายกรมราชทัณฑ์ปีพ.ศ. 2566  นโยบาย 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ (Key Foundations)  โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมผู้ต้องขัง การดูแลผู้ต้องขัง ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากนั้นได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายเพิ่มพูล เธียรดุสิต ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง นายวรพงษ์  น้อยสุขเสริม ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง นายประสาท พรมย่อง ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับการขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ  ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ กำชับเรื่องการจัดตั้งคลินิกสุขภาพจิตเพื่อบริการการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ต้องขัง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อคลายเครียด การจัดบรรยายและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพจิต การเตรียมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ การฝึกปฏิบัติเรื่องการคลายเครียดให้กับผู้ต้องขัง การส่งต่อผู้ต้องขังป่วยโรคจิตไปรับการบำบัดรักษา และการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตให้กับผู้ต้อองขัง การส่งต่อผู้ป่วยโรคจิตไปรับการบำบัดรักษา รวมถึงเข้าตรวจสอบคุณภาพอาหาร งานสูทกรรภายในเรือนจำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสั่งการและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารให้กับผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด  ทั้งด้านการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดรายการอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และสุขภาวะภายในเรือนจำอีกด้วย โดยที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ   ในการได้รับพระมหากรุณาจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังความปลื้มปีติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องขังอย่างหาที่สุดมิได้