ที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ กรมพัฒนาที่ดิน นายสุนทร ปานแสงทอง   รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกจังหวัดสมุทรปราการปี 2565 โดยปีนี้จัดงานในหัวข้อ “Soils,where food begins: อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ พร้อมกันนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภมิตร ชินสีห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายต่อศักดิ์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมกิจกรรมในวันนี้สืบเนื่องจาก การประชุม สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 68 ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก โดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 100 ประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยในปี 2565 สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดจัดงานในหัวข้อ Soils,where food begins: อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน โดยให้ความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและในวันนี้จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมวันดินโลกขึ้น เพื่อนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ถึงความสำคัญของวันดินโลกและความสำคัญของทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญสำหรับประชากรโลก รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานได้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงนิทรรศการ เรื่องทรัพยากรดินในจังหวัดสมุทรปราการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พืชผักสวนครัวและ มีการแจกดินให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานอีกด้วย โดยในวันนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนจากหน่วยราชการผู้นำชุมชน หมอดินอาสา นักเรียน เกษตรกรประชาชนทั่วไปและภาคเอกชนจำนวน 250 รายนอกจากนี้วันนี้นายสมปอง รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในผู้ที่ได้รับรางวัลการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิน ในการนำของเหลือภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้กล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย